Die Waffenplatzkommandanten Waffenplatz Bière

01.01.1913 – 31.12.1919, Oberst Bridel Gustav, Kdt Waffenplatz Bière

Colonel Marcuard Georges, Kdt Waffenplatz Bière

Colonel Schwartz Jules, Kdt Waffenplatz Bière

Oberst Schmidt Alois, Kdt Waffenplatz Bière

Colonel Nicolas, Kdt Waffenplatz Bière

? – 31.12.1967, Oberst i Gst Gfeller Rudolf, Kdt Waffenplatz Bière

01.06.1967 – 31.12.1974, Brigadier Bridel Pièrre, Kdt Waffenplatz Bière

01.01.1975 – 31.12.1976, Oberst i Gst Haessig Paul, Kdt Waffenplatz Bière

01.01.1977 – 30.06.1988, Oberst i Gst Gsell Pièrre, Kdt Waffenplatz Bière

01.07.1988 – 31.06.1989, Brigadier Jordan Daniel, Kdt Waffenplatz Bière

01.07.1989 – 31.12.1991, Colonel EMG Chaubert Claude, Kdt Waffenplatz Bière

01.01.1992 – 31.06.1992, Colonel EMG Pellaton Jacques, Kdt Waffenplatz Bière

01.07.1992 – 31.12.1992, Oberst i Gst Weber Urs, Kdt Waffenplatz Bière

01.01.1993 – 30.06.2000, Oberst Frutiger Peter, Kdt Waffenplatz Bière

01.07.2000 – 24.10.2008, Oberst Glauser Peter, Kdt Waffenplatz Bière und Kdt AAZ West (Kdt AAZ West bis 31.12.2007)

Beau_Alexandre_Oberst_i_Gst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2008 – 06.11.2013, Oberst i Gst Beau Alexandre, Kommandant CIA

Brunner_Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2013 – 31.01.2016, Oberst i Gst Brunner Thomas, Kommandant CIA

Weber_Richard

01.02.2016 – 31.12.2017, Oberstlt i Gst Richard Weber, Kommandant CIA

Weber_Richard

01.01.2018 – heute, Oberst i Gst Richard Weber, Kommandant CIA

 

Die Kommandanten der Artillerie Schiesschulen Bière

1973, Oberst i Gst Hässig Paul, Kdt Art SS I E, Brig/Simplon

1976, Brigadier Küttel Hans, Kdt Art SS

1980 – 1982, Brigadier Küttel Hans, Kdt Art SS

1980 – 1982, Brigadier Küttel Hans, Kdt Instr SS

1981, Oberst i Gst Hofstetter Edwin, Kdt Art SS I-B/1

1983 – 1985, Oberst i Gst Graf Kurt, Kdt Art SS

1986, Colonel EMG Chaubert Claude, Kdt Art SS

1986, Oberst i Gst Reichle Walter, Kdt Art SS

1987, Colonel EMG Couchepin Jean Jules, Kdt Art SS

1988, Oberst i Gst Tiefenbacher Hans, Kdt Art SS

1989, Oberst i Gst Schletti Ulrich, Kdt Art SS

1989, Oberst i Gst Rauch Andrea, Kdt Art SS I+II-A/B (Instr SS)

1990, Oberst i Gst Schletti Ulrich, Kdt Art SS

1991, Oberst Pillet Serge, Kdt Art SS

1991, Oberst i Gst Weber Urs, Kdt Art SS I+II-A/B

1992, Oberst i Gst Hofmann Willi, Kdt Art SS

1992, Brigadier Rauch Andrea, Kdt Art SS I+II+II-A/B

1993 – 1994, Brigadier Rauch Andrea, Kdt Art SS

1976, Brigadier Hans Küttel

 

Die Kommandanten Artillerie-Offiziersschule Bière

1951 – 1953, Brigadier Matile Pierre, Kdt Art OS 1

1872? – ?, Oberst i Gst Baumann, Kdt Art OS 1

1970, Brigadier Peter Burgunder, Kdt Art OS 3

01.01.1973 – 31.12.1974, Oberst i Gst Wermelinger Fritz, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1975 – 31.12.1975, Oberst i Gst Gsell Pièrre, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1976 – 31.12.1978, Oberst i Gst Chatelan Bernard, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1979 – 31.12.1979, Oberst i Gst Hofstetter Edwin, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1980 – 31.12.1980, Colonel EMG Jordan Daniel, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1981 – 31.12.1981, Oberst i Gst Graf Kurt, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1982 – 31.06.1982, Oberst i Gst Graf Kurt, Kdt Art OS 1

01.07.1982 – 31.06.1982, Colonel EMG Chaubert Claude, Kdt Art OS 2

01.01.1983 – 31.06.1983, Colonel EMG Chaubert Claude, Kdt Art OS 1

01.07.1983 – 31.06.1983, Oberst i Gst Reichle Walter, Kdt Art OS 2

01.01.1984 – 31.06.1985, Oberst i Gst Reichle Walter, Kdt Art OS 1 und 2

01.07.1985 – 31.12.1987, Colonel EMG Couchepin Jean Jules, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1988 – 31.12.1989, Oberst i Gst Schletti Ulrich, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1990 – 31.12.1992, Oberst i Gst Weber Urs, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1993 – 31.12.1994, Oberst i Gst Krägi Hans-Rudolf, Kdt Art OS 1 und 2

01.01.1995 – 31.12.1998,  Oberst i Gst Glauser Peter, Kdt Art OS 1 und 2 (1998 nur Art OS 1)

01.01.2000 – 31.12.2000, Oberst i Gst Baumann Jakob, Kdt Art OS 1

01.01.2001 – 30.06.2001, Oberst Flückiger Jacques, Kdt Art OS 1

01.07.2003. – 15.11.2003, Oberst i Gst Lüthi Peter, Kdt Art OS 2003

 

Die Kommandanten Art S 31 (UOS/RS) Bière

1951 – 1953, Brigadier Matile Pierre, Kdt Art RS

1957, Colonel EMG de Courten Harald, Kdt Art UOS/RS 23/223

1969, Oberst i Gst Gsell Pierre, Kadt Art UOS/RS 23/223

1971 – 1972, Oberst i Gst Wermelinger Fritz, Kdt Art UOS/RS 23/223

1973, Colonel EMG Planche René, Kdt Art UOS/RS 23/223

1974, Oberst i Gst Gsell Pièrre, Kdt Art UOS/RS 23/223

1975, Colonel EMG Chatelan Bernard, Kdt Art UOS/RS 23/223

1976, Oberst i Gst Ammann Hans-Rudolf, Kdt Art UOS/RS 23

1976, Oberstlt i Gst Häsler Heinz, Kdt Art UOS/RS 223

1977, Lt Col EMG Jordan Daniel, Kdt Art UOS/RS 23/223

1978 – 1979, Colonel EMG Jordan Daniel, Kdt Art UOS/RS 23/223

1980, Oberst i Gst Reichle Walter, Kdt Art UOS/RS 23/223

1980 – 1983, Oberst i Gst Reichle Walter, Kdt Art UOS/RS 31/231

1983 – 1984, Oberst i Gst Huber Peter, Kdt Art UOS/RS 31/231

1985 – 1987, Colonel EMG Pellaton Jacques, Kdt Art UOS/RS 31/231

1988 – 1989, Oberst i Gst Weber Urs, Kdt Art UOS/RS 31/231

1990 – 1993, Colonel EMG de Courten Antoine, Kdt Art UOS/RS 31/231

1994, Oberst i Gst Kalbermatten Markus, Kdt Art UOS/RS 31/231

1995 – 1996, Colonel Pillet Serge, Kdt Art UOS/RS 31/231

1997 – Mitte 1998, Colonel EMG Riesenmey Jean-Daniel, Kdt Art UOS/RS 31/231

Mitte 1998 – 31.12.2002, Oberst Büchler Martin, Kdt Art UOS/RS 31/231

01.01.2003 – 31.12.2003, Lt col EMG Beau Alexandre, Kdt Art UOS/RS 31/231

01.01.2004 – 30.09.2007, Colonel EMG Beau Alexandre, Kdt Art UOS/RS 31/231

01.10.2007 – 31.12.2010, Oberst i Gst Rihs Markus, Kdt Art S 31

01.01.2011 – 28.02.2011, Oberstlt Schmidt Georg, Kdt Art S 31 a i

01.04.2011 – 06.11.2013, Oberst Schmidt Georg, Kdt Art S 31

Pignat_Serge

07.11.2013 – 30.09.2016, Oberst i Gst Pignat Serge, Kdt Art S 31

reichen

01.10.2016 – heute, Oberst i Gst Reichen Hans-Jakob

Die Kommandanten VBA Art 31 Bière

01.01.2004 – 30.09.2007, Oberst i Gst Beau Alexandre, Kdt VBA Art 31

 

Die Kommandanten Art UOS 22 Bière

01.10.2007 – 31.12.2009, Oberstlt Bühler Stephan, C Art UOS 22

01.01.2010 – 30.04.2011, Major Berger Christian, C Art UOS 22 a i